Regionalna konferencija “Početi iznova – promena teatarskog sistema”


Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju, uz podršku Ministarstva kulture Crne Gore, organizovaće 5. juna ove godine regionalnu konferenciju Početi iznova – promena teatarskog sistema. Povod je istoimena knjiga Dragana Klajića, nedavno objavljena u saradnji Izdavačke kuće Clio, Univerziteta umetnosti u Beogradu i Fakuteta dramskih umjetnosti na Cetinju, koja govori o savremenim izazovima tranformacije institucionalnog sistema pozorišta i ugroženosti njegove dosadašnje javne misije. Uslovljene kontinuiranim izmenama konteksta i redukcijom budžeta, kulturne politike u domenu pozorišta neretko su pod opsadnim pritiskom i nametom tržišta, što je i centralna tema Klaićeve studije. U takvom kontekstu neophodno je početi iznova i izolovati rešenja koja mogu repozicionirati status i ulogu (neprofitnog) institucionalnog pozorišta i obnoviti njegovu misiju unutar savremenog društva.

Osnovni cilj konferencije jeste da identifikuje ključne probleme funkcionisanja i održivosti institucionalnog sistema pozorišta unutar javne kulturne politike i da ponudi nove odgovore i modele koji proizlaze iz savremene regionalne izvedbene prakse.

Konferencija je planirana u tri odvojene panel diskusije od kojih svaka, po uzoru na Klaićeve podnaslove iz knjige, pojedinačno diferencira različita problemska pitanja. Tako prva panel diskusija pod naslovom: Trvdoglavo i dezorijentisano pozorište – između budžetske subvencije i tržišta dokolice, ima za cilj da teorijski pozicionira problem institucionalnog, neprofitnog ili narodnog  pozorišta u korelaciji sa izazovima, ali i dostignućima komercijalnog pozorišta. Sukobljavajući ova dva modela postaje jasno da je objektivna linija razgraničenja, po mišljenju profesora Klaića, determinisana više ekonomskim i tržišnim interesima, pre nego prosvjetiteljskom ili javnom misijom pozorišta.

U drugoj panel diskusiji pod naslovom: Kontekstualna promena – izazovi repertoara pozorišta i festivala, predviđeno je da budu razmatrana najznačajnija pitanja i aspekti dinamičnih promena u okviru kojih se definiše repertoar institucionalnog pozorišta i festivala. U takvom konteksu postavlja se pitanje: da li repertoar pozorišnih festivala i pozorišta zaista reflektuje dominantne društvene dileme ili repertoarska politika isključivo služi za uspostavljanje novih estetskih svetonazora i vrednosti umetničkog stvaranja? Da li se repertoarskom politikom i dalje može fokusirati objektivna društvena realnost ili, što je možda još važnije, po mišljenju profesora Kalića, definisati neka nova, željena ciljna grupa?

PROČITAJTE I OVO:  Saradnja Šabačkog pozorišta i Arhipelaga

Treća panel diskusija pod naslovom: Švedski sto izvedbene prakse i izazovi novih produkcionih modela, ima za cilj da pokaže raznolikost regionalnih pozorišnih modela i da kroz studije slučaja diferencira odgovore i ukaže na niz primera dobre regionalne prakse. Na ovaj način postaće jasno da svi različiti pozorišni modeli nisu ili ne moraju nužno biti iznuđeni, već mogu da predstavljaju stvar posebnog pozorišnog senzibiliteta, ali i predmet veoma pažljivo osmišljene strategije i filoziofije delovanja.

Ideja organizatora jeste i objavljivanje zbornika radova nakon održavanja konferencije sa apstraktima i saopštenjima učesnika kao i objavljivanje akademskih i stručnih članaka, i studija slučaja. Zbornik radova treba da pruži kritički osvrt na aktuelno stanje u regionalnoj kulturnoj politici u domenu pozorišta kao i da posluži kao potencijalni vodič za regionalnu pozorišnu saradnju.